On the anniversary of the 2010 earthquake…

…an email from our friend and colleague Abner Sauveur on the island of LaGonave, Haiti (translated from Haitian Creole)

Hi all friends that are in all corners of the world. Today is January 12, and it is an anniversary charged with sadness.  300,000 people died in the earthquake, and many more undocumented. We do not need to say how many live with sadness on their hearts and spirit, without family, without mothers or fathers, without anything that people need to have to live.  Now 2,000,000 people live in tents or without shelter from the sun, or under rain of which there is plenty.  Haiti is also living with a cholera epidemic which is killing people every day.  A lot of people lack education to protect themselves, their families, their neighbors.  In this country too many people are poor, and drink water that is not potable.  These people do not have the means to treat their water despite knowing that they need to.

We do not need to lie or exaggerate, it is what is going on in Haiti.  We have distributed food to many families on LaGonave. We have constructed homes for 26  families.  We have distributed 9,000 packets of electrolytes throughout LaGonave.  And we have formed several committees; construction, sanitation, gardening, and health.  Our work is making a difference.  We meet weekly.  Please help us as you can. Come visit, send emails.  We still need supplies such as bleach, tools, seeds,electrolytes.

Thank you for reading this email.  -Sauveur Jean Abner

Here’s Abner’s original message in Creole:

Bonjou tout zanmi Ayisyen ki nan tout kwen sou latè . Jodi a ki se 12 Janvye 2011 n ap fete yon fèt ki chaje ak tristès , emosyon doulè , lapèn nan tout fanmi Ayisyen kelkeswa kote li te ye nan Ayiti , nan lemonn antye .

300.000 moun ki kote , poutan gen moun ki pa konte ki mouri tou. Nou  pa bezwen di ou konbyen moun k ap viv koulye a ak moso nan kò , nan lespri , san fanmi , san manman san papa, san anyen pou yo viv kòm moun .  Plis pase 2.000000 moun anba tant , nan lari , san kay anba solèy chak jou , anba lapli lè gen lapli .

Koulye a , Ayiti ap viv ak yon epidemi kolera k ap touye moun chak jou.   Anpil moun manke edikasyon pou yo pwoteje tèt yo , tèt fanmi yo , tèt vwazinaj yo , zanti yo paske edikasyon nan lekòl yo pa yo edikasyon de kalite . Peyi a , gen twòp moun ki pòv , moun fè bezwen
yo atè , pi fò dlo nou bwè ann Ayiti pa potab , moun yo pa gen mwayen pou jwenn bagay pou trete dlo . Pa gen Akwatab , pa gen klowòks pou moun yo trete dlo mèm lè anpil konnen yo bezwen fè sa.

Tout sa nou sot site la yo , mwen pa bay manti , mwen pa ezajere. Se sa ki la ann Ayiti. Nan Lagonav , Lekòl kominotè ki chita nan Twazyèm seksyon kominal Gransous.  Depi apre tranblemantè a ,Lekòl sa ki gen plizyè aktivite sosyal li antre nan plizyè aktivite .  Nou te gen plizyè Patenè ki ede nou fè èv sosyal sa yo .

Bay bay plis pase 7000 moun yon placho pandan 10. Nou ditribye plizyè tantèn mamit manje ak pwo bay plizyè fanmi nan plizyè zòn nan Lagonav, nou konstui 62 pyès kay bay 26 fanmi. Lekòl la fòme , distribye 9000 sachè sewòm nan plizyè lokalite nan zòn Lagonav. Nou fòme plizyè omisyon nan Matènwa e nan plizyè zòn:

komisyon konstriksyon ak ijans , Komisyon pou fouye twalèt , komisyon jaden , komisyon sante.
Ttout kosyon sa yo ap travay chak jou nan Lagonav, epi travay yo vizib.Yo reyini chak semèn plizyè kote nan twazyèm seksyon ak lòt seksyon.

Men sa n ap mande ou fè pou nou ou , menm ki jwenn imèl sa .  Fè plizyè lòt jwenn enfòsyon sa pou nou .  Ede nou jan ou kapab , jan ou vle jan li pi fasil pou nou , nou pou tou.  Vin vizite nou , voye adrès pou nou .  Men sa nou bezwen koulye a : Lajan , Klowòks , savan , zouti pou agrikilti , semans , sewòm . Akwatab. 

Mèsi
Pou li imèl sa ,
Sauveur Jean Abner

Comments are closed.